Privacy Statement (AVG)

Hoe gaan wij om met peroonsgegevens

Impera Administratie & Advies (Impera Consultancy), vertegenwoordigd door, M.C.H. Ganzevles, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Impera Administratie & Advies. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Impera Administratie & Advies verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad in het verleden. Het gaat dan voornamelijk om de volgende partijen: Klanten en hun medewerkers; Mensen die verbonden zijn aan een bedrijf of organisatie waarmee wij en relatie hebben, willen of hebben gehad. Van deze partijen en vertegenwoordigers verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam; Adresgegevens; Telefoonnummer; en e-mailadres.

Waarom wij dit doen

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken is zodat wij telefonisch contact met u op kunnen nemen en/of u per email te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Impera Administratie & Advies de persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten opdrachtovereenkomst.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Impera Administratie & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht op geldt. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door de medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe hebben. Onze medewerkers hebben tevens een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website, cookies en verzamelen van bezoekersgegevens

Wij maken op de website Administratieondercontrole.nl geen gebruik van cookies of google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht van uw eigen gegevens. U kunt hiertoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@impera.nu. Impera administratie & Advies zal uiterlijk binnen 8 weken op het verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.