Algemene voorwaarden

Impera Administratie & Advies BV, gevestigd in de gemeente Kaag en Braassem en kantoorhoudende te 2451 VW Leimuiden, Waaier 56a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73986402, hierna ook te noemen: “Impera”.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Begroting: Het geheel van geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een bepaalde toekomstige periode.
Diensten: door of namens Impera (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten, Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.
Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.
Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.
Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Impera.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Impera met haar Opdrachtgever(s) aangaat.
Partijen: Impera en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.
Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Impera uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.